Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นศาลฎีกา

Mediation of Supreme Court

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นฎีกา

    การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นการระงับคดีอย่างสันติวิธีประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากจากความสมัครใจที่แท้จริงของคู่ความ และเป็นกระบวนการที่คู่ความหาทางยุติข้อพิพาทร่วมกัน โดยคู่ความตกลงยินยอมให้บุคคลที่สามซึ่งเรียกกันว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” เข้ามาช่วยเหลือ เสนอแนวทางและหาทางออกให้คู่ความตกลงกันได้ ผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีอำนาจบังคับให้คู่ความตกลงกัน เพราะอำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่คู่ความ แต่ผู้ไกล่เกลี่ยอาจเสนอแนวทางในการตกลงให้แก่คู่ความได้

    การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในชั้นฎีกา เป็นกระบวนการที่สำคัญในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยคู่ความต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน เพื่อให้คดีความแล้วเสร็จไปจากศาล โดยคู่ความเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย

การขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นฎีกา


๑. คู่ความมีความประสงค์ขอให้ศาลดำเนินการไกล่เกลี่ยโดยความสมัครใจ โดยคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ขอเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยยื่นคำร้องต่อศาลฏีกา หรือศาลชั้นต้น เพื่อขอให้ศาลชั้นต้นหรือศาลฎีกาดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

๒. เมื่อศาลฎีกาได้รับสำนวนจากศาลชั้นต้นพร้อมแสดงความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยชั้นฎีกาหรือศาลฎีกาเห็นว่าคดีมีแนวโน้มสามารถตกลงกันได้ และได้ดำเนินการสอบถามหรือเชิญชวนเพื่อให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นฎีกาต่อไป

ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ย


กระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นฎีกา มี ๓ กรณี คือ

  •     ๑. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นฎีกาโดยศาลชั้นต้น
  •     ๒. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นฎีกาโดยศาลฎีกา
  •     ๓. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นฎีกาโดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ

ประเภทคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นฎีกา

  •     ๑. คดีแพ่ง
  •     ๒. คดีอาญาในคดีความผิดต่อส่วนตัว(ความผิดอันยอมความได้) ซึ่งถ้าผลของการไกล่เกลี่ยสามารถตกลงกันได้ก็สามารถขอถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุด และทำให้สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป

ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย

    การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเป็นกระบวนการหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้ยุติข้อพิพาทด้วยความพึงพอใจประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นการระงับข้อพิพาทด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันมีส่วนในการรักษาความสัมพันธ์อันดีก่อให้เกิดความสมานฉันท์และยังทำให้คดีเสร็จไปโดยเร็ว


ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นฎีกา

  • - กรณีคู่ความสามารถตกลงกันได้โดยมีสัญญาประนีประนอมยอมความศาลจะพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นหรือโจทก์ถอนฟ้องในคดีอาญาซึ่งมีข้อหาเฉพาะความผิดต่อส่วนตัว (ความผิดอันยอมความได้) ซึ่งผลของการประนีประนอมยอมความ หรือการถอนฟ้องทำให้สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับลง
  • - กรณีตกลงกันไม่ได้ศูนย์ไกล่เกลี่ยจะส่งสำนวนคืนสู่การดำเนินกระบวนพิจารณาตามปกติของศาลฎีกาต่อไป

ข้อมูลติดต่อ


ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลฎีกา

เลขที่ 6 ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 02 220 3483-4