Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ส่วนช่วยอำนวยการ 0-2220-3511 - 12
กลุ่มบริหารทั่วไป
ส่วนคลัง (การเงิน) 0-2220-3503
ส่วนพัสดุ 0-2220-3551
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 0-2220-3523
ส่วนบริหารจัดการคดี 0-2220-3530 - 31
ส่วนคำพิพากษา 0-2220-3559
งานแจ้งการอ่านคำพิพากษา 02-220-3574
งานบริการประชาชน (สอบถามเกี่ยวกับคดี) 0-2220-3530 - 31
ส่วนคำสั่งคำร้อง (ขอปล่อยชั่วคราว) 0-2220-3498 - 99
งานประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิชาการงานคดี
    - กลุ่มงานวิชาการข้อมูลกฏหมาย 0-2220-3556
    - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 0-2220-3456
    - กลุ่มงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ/ห้องสมุด (คัดถ่ายคำพิพากษา) 0-2220-3456 ต่อ 2
ส่วนนิติการและงานประชุม 0-2220-3628
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 063-217-4942 , 063-208-9231

ติดต่อศาลฎีกา

  • ศาลฎีกา เลขที่ 6 ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • 02-220-3456
  • supreme@coj.go.th
  • จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30