Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

ทำเนียบผู้บริหารศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกา
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์

ประธานศาลฎีกา

รองประธานศาลฎีกา
นายสุรพันธุ์ ละอองมณี

รองประธานศาลฎีกา

รองประธานศาลฎีกา
นายธีระพงศ์ จิระภาค

รองประธานศาลฎีกา

รองประธานศาลฎีกา
นางเมทินี ชโลธร

รองประธานศาลฎีกา

รองประธานศาลฎีกา
นายประทีป ดุลพินิจธรรมา

รองประธานศาลฎีกา

รองประธานศาลฎีกา
นายนพพร โพธิรังสิยากร

รองประธานศาลฎีกา

รองประธานศาลฎีกา
นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์

รองประธานศาลฎีกา

ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่่งทางการเมือง
นายโสฬส สุวรรณเนตร์

ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่่งทางการเมือง

ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
นายพศวัจณ์ กนกนาก

ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ

 ประธานแผนกคดีเลือกตั้ง
นายจินดา ปัณฑะโชติ

ประธานแผนกคดีเลือกตั้ง

 ประธานแผนกคดีแรงงาน
นายวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน์

ประธานแผนกคดีแรงงาน

 ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
นายธงชัย เสนามนตรี

ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม

 ประธานแผนกคดีผู้บริโภค
นายประมวญ รักศิลธรรม

ประธานแผนกคดีผู้บริโภค

 ประธานแผนกคดีล้มละลาย
นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม

ประธานแผนกคดีล้มละลาย

 ประธานแผนกคดีภาษีอากร
นายอธิป จิตต์สำเริง

ประธานแผนกคดีภาษีอากร

 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นางวาสนา หงส์เจริญ

ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

 ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
นายนิพันธ์ ช่วยสกุล

ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ประธานแผนกคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกา
นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง
ประธานแผนกคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกา

 เลขานุการศาลฎีกา
นายคมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์

เลขานุการศาลฎีกา

 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา
นางนาตยา ทองสุก

ผู้อำนวยการ
สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา