Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

ทำเนียบผู้บริหารศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกา
นางเมทินี ชโลธร

ประธานศาลฎีกา

รองประธานศาลฎีกา
นางวาสนา หงส์เจริญ

รองประธานศาลฎีกา

รองประธานศาลฎีกา
นายพศวัจณ์ กนกนาก

รองประธานศาลฎีกา

 รองประธานศาลฎีกา
นายนิพันธ์ ช่วยสกุล

รองประธานศาลฎีกา

รองประธานศาลฎีกา
นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา

รองประธานศาลฎีกา

รองประธานศาลฎีกา
นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์

รองประธานศาลฎีกา

รองประธานศาลฎีกา
นายเสรี เพศประเสริฐ

รองประธานศาลฎีกา

ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่่งทางการเมือง
นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี

ประธานแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่่งทางการเมือง

 ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
นายทวีศักดิ์ ทองภักดี

ประธานแผนกคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์

ประธานแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว

 ประธานแผนกคดีแรงงาน
นายจักษ์ชัย เยพิทักษ์

ประธานแผนกคดีแรงงาน

 ประธานแผนกคดีผู้บริโภค
นายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์

ประธานแผนกคดีผู้บริโภค

 ประธานแผนกคดีล้มละลาย
นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล

ประธานแผนกคดีล้มละลาย

 ประธานแผนกคดีภาษีอากร
นายวรงค์พร จิระภาค

ประธานแผนกคดีภาษีอากร

 ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง

ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม

 ประธานแผนกคดีผู้บริโภค
นายพิศิฏฐ์ สุดลาภา

ประธานแผนกคดีพาณิชย์
และเศรษฐกิจ

 ประธานแผนกคดีเลือกตั้ง
นายลาชิต ไชยอนงค์

ประธานแผนกคดีเลือกตั้ง

ประธานแผนกคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกา
นายไมตรี สุเทพากุล

ประธานแผนกคำสั่งคำร้อง
และขออนุญาตฎีกา

 เลขานุการศาลฎีกา
นายธวัชชัย สุรักขกะ

เลขานุการศาลฎีกา

 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา
นางนาตยา ทองสุก

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
ประจำศาลฎีกา