Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
ตราสัญลักษณ์ประธานศาลฎีกา

นโยบายประธานศาลฎีกา
นางเมทินี ชโลธร

ข้อ ๑. เสมอภาค “ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค”

๑.๑ พัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในความบริสุทธิ์ ยุติธรรมโปร่งใส และตรวจสอบความคืบหน้าของคดีได้

๑.๒ กระจายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

๑.๓ ลดขั้นตอน ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการดําาเนินคดี และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องในการดําาเนินคดีอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม

๑.๔ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเข้าถึงและเข้าใจเพื่อความเสมอภาคในการรับรู้ถึงสิทธิของตน

๑.๕ สร้างกลไกหรือวิธีการที่ศาลจะได้รับข้อมูลรอบด้านอย่างครบถ้วนและเปิดเผยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและเพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปอย่างเข้าใจสังคม

ข้อ ๒. สมดุล “สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ”

๒.๑ ลดการคุมขังที่ไม่จําาเป็นในทุกขั้นตอน

๒.๒ ยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของจําเลยระหว่างการต่อสู้คดีในศาล

๒.๓ ยกระดับการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหาย เหยื่ออาชญากรรม และพยานในคดีอาญา

ข้อ ๓. สร้างสรรค์ “สร้างกลไกการดําเนินกระบวนพิจารณาและการพิพากษาคดีที่ทันสมัย”

๓.๑ พัฒนากลไกและระบบการดําาเนินคดีที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ความปลอดภัยของประชาชน และเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องกับบริบทของสังคม

๓.๒ พัฒนาระบบเจ้าพนักงานคดีเพื่อให้มีบทบาทสนับสนุนการพิจารณาคดีของศาลเพิ่มขึ้น

๓.๓ พัฒนาระบบการตรวจร่างคําาสั่งหรือคําาพิพากษาในทุกชั้นศาลและการประชุมคดีในศาลสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ข้อ ๔. ส่งเสริม “ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและให้ความสําาคัญแก่คุณภาพชีวิตของบุคลากร”

๔.๑ ยกระดับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้เป็นสถาบันหลักทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาได้ทําางานด้านวิชาการโดยเฉพาะอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากงานด้านการพิจารณาพิพากษาคดี

๔.๒ จัดอัตรากําลังบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานเพื่ออําานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนากายและจิตเพื่อสร้างดุลยภาพในการทําางานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

๔.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนที่สัมพันธ์กับความรู้ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลาการทําางาน

ข้อ ๕. ส่วนร่วม “สนับสนุนให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วม”

๕.๑ สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งอย่างเป็นระบบสําาหรับบุคลากรภายในเพื่อประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความรักสามัคคี

๕.๒ สร้างการรับรู้ ลดช่องว่าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมสําาหรับบุคลากรภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและการพัฒนางานศาลยุติธรรมที่ยั่งยืน