Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

เจตนารมณ์ของป.พ.พ. มาตรา ๑๕๔๘ บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก ซึ่งจะต้องไปแสดงความยินยอมต่อนายทะเบียนและเป็นเรื่องเฉพาะตัว ผู้อื่นจะให้ความยินยอมแทนไม่ได้

อ่านต่อ
การออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด

การออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด

การออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในคดีอาญาที่คู่ความยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ฎีกา แต่คู่ความมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาตามที่ได้ขอขยายระยะเวลาไว้

อ่านต่อ
ความรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การกระทำใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว

อ่านต่อ
หลานที่ไ่ม่ได้สืบสายโลหิตแต่มีความใกล้ชิดสนิทสนมเลี้ยงดูนางป.มาจนได้รับความไว้วางใจจากนางป.ให้เป็นผู้ดูแล ถือได้ว่าเป็นผู้ซึ่งปกครองดูแลนางป.จึงมีสิทธิยื่นคำร้องให้นางป.เป็นคนไร้ความสามารถตามป.พ.พ. มาตรา๒๘ได้

หลานที่ไ่ม่ได้สืบสายโลหิตแต่มีความใกล้ชิดสนิทสนมเลี้ยงดูนางป.มาจนได้รับความไว้วางใจจากนางป.ให้เป็นผู้ดูแล ถือได้ว่าเป็นผู้ซึ่งปกครองดูแลนางป.จึงมีสิทธิยื่นคำร้องให้นางป.เป็นคนไร้ความสามารถตามป.พ.พ. มาตรา๒๘ได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘ ได้ระบุตัวบุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถไว้ แม้ผู้คัดค้านมิใช่ผู้สืบสันดานโดยตรงของนางป.

อ่านต่อ
อำนาจฟ้องของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 25

อำนาจฟ้องของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 25

ระยะเวลาที่ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ติดยาเสพติดหลบหนีมิได้ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

อ่านต่อ
สิทธิของผู้เสียหายที่ไม่สูญหาย

สิทธิของผู้เสียหายที่ไม่สูญหาย

คนที่ตกเป็นผู้เสียหายเหมือนคนโชคร้ายดวงตก นอกจากจะเสียทรัพย์ เสียเนื้อ เสียตัวและเสียใจแล้ว บ่อยครั้งยังต้องเสียความรู้สึกตามมาอีกด้วย เข้าตำราว่าพระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก เพราะตัวเองเป็นพลเมืองดีแท้ๆ

อ่านต่อ
คดีที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจขออนุญาตฎีกาได้

คดีที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจขออนุญาตฎีกาได้

คดีที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจขออนุญาตฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ได้

อ่านต่อ
ข้อสังเกตคดียาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2

ข้อสังเกตคดียาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2

คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับคดียาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 ที่น่าสนใจ

อ่านต่อ
เหตุเกิดเมื่อผู้จัดการมรดกตาย

เหตุเกิดเมื่อผู้จัดการมรดกตาย

หากผู้จัดการมรดกตายไปก่อนที่จะจัดการมรดกเสร็จสิ้น สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดกคนดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคนๆนั้น ย่อมสิ้นสุดลงไปด้วย

อ่านต่อ
อำนาจพิจารณาสั่งของศาลชั้นต้นกรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้น

อำนาจพิจารณาสั่งของศาลชั้นต้นกรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้น

กรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้น ซึ่งถือว่าเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 แล้ว หากคู่ความยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาพร้อมฎีกา ศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาสั่งไม่รับฎีกาได้โดยไม่ต้องส่งศาลฎีกาพิจารณาได้หรือไม่

อ่านต่อ
กรณีที่จำเลยตกอยู่ในบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 วรรคสาม ต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล

กรณีที่จำเลยตกอยู่ในบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 วรรคสาม ต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล

จำเลยต้องคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้รับโทษจำคุกและไม่ได้ถูกคุมขัง ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกา ตกอยู่ในบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 วรรคสาม ต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล

อ่านต่อ