Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
หุ้นค่ะ หุ้นค่ะ หนูชื่อหุ้น มากับทุนและก็มากับกำไร ลัลลั้นลา...

หุ้นค่ะ หุ้นค่ะ หนูชื่อหุ้น มากับทุนและก็มากับกำไร ลัลลั้นลา...

บทความเกี่ยวกับข้อพิพาทฟ้องร้องเรื่องหุ้น การลงทุน และผลกำไร

อ่านต่อ
การค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบันที่ 20 )

การค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบันที่ 20 )

การค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบันที่ 20 ) พ.ศ 2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

อ่านต่อ
การประชุมยุคใหม่ ใต้รั้วเทคโนโลยี  ชีวิตนี้ง่ายจุง

การประชุมยุคใหม่ ใต้รั้วเทคโนโลยี ชีวิตนี้ง่ายจุง

บทความว่าด้วยปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และสิทธิในการมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ
ในคดีแพ่งโจทก์จะยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้หรือไม่ หากมีกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว

ในคดีแพ่งโจทก์จะยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้หรือไม่ หากมีกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว

คดีแพ่งกรณีโจทก์จะยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้หรือไม่ หากมีกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว

อ่านต่อ
กฎหมายครอบครัวของประเทศแคนาดา

กฎหมายครอบครัวของประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นรัฐรวมหรือที่เรียกว่าสหพันธรัฐ  ประกอบไปด้วย 10 รัฐ(provinces) และ3 ดินแดน ( territories)  ระบบกฎหมายของประเทศแคนาดาเป็นระบบกฎหมาย Common law

อ่านต่อ
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศแคนาดา

กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศแคนาดา

มนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด  ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชน  คำกล่าวที่ว่า เยาวชน คืออนาคตของชาติ

อ่านต่อ
ระบบกฎหมายเลือกตั้งและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยกับมาตรฐานสากล

ระบบกฎหมายเลือกตั้งและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยกับมาตรฐานสากล

บทความที่ว่าด้วยระบบกฎหมายเลือกตั้งและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทย

อ่านต่อ
ระบบกฎหมายล้มละลายของไทย

ระบบกฎหมายล้มละลายของไทย

กฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการชำระสะสางหนี้สินของผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

อ่านต่อ
คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. ไปศาลไหนกันดี

คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. ไปศาลไหนกันดี

บทความที่ว่าด้วยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางและกระบวนการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง

อ่านต่อ
ปัญหากฎหมายล้มละลายในคดีแพ่ง

ปัญหากฎหมายล้มละลายในคดีแพ่ง

บทความที่ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย ขั้นตอนการดำเนินการคดีล้มละลาย รวมไปถึงปัญหากฎหมายล้มละลายในคดีแพ่ง

อ่านต่อ