Supreme Court of Thailand

บทบัญญัติเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)

บทบัญญัติเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)

บทบัญญัติเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา : ดร.เพ็ญวิภา ลอยกุลนันท์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

อ่านต่อ
ผู้บริโภคกับสัญญาไร้รูปแบบ

ผู้บริโภคกับสัญญาไร้รูปแบบ

คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นยากที่จะหลีกเลี่ยงการบริโภคสินค้าและบริการ เนื่องจากไม่มีใครผลิตทุกอย่างได้ด้วยตนเอง ทุกคนต่างต้องบริโภคทั้งสิ่งจาเป็นและสิ่งเสริมความสะดวกอื่น ๆ การบริโภคสินค้าและบริการส่วนใหญ่มักเป็นไปในรูปแบบการซื้อ เช่า เช่าซื้อ หรือกู้ยืม

อ่านต่อ
หุ้นค่ะ หุ้นค่ะ หนูชื่อหุ้น มากับทุนและก็มากับกำไร ลัลลั้นลา...

หุ้นค่ะ หุ้นค่ะ หนูชื่อหุ้น มากับทุนและก็มากับกำไร ลัลลั้นลา...

บทความเกี่ยวกับข้อพิพาทฟ้องร้องเรื่องหุ้น การลงทุน และผลกำไร

อ่านต่อ
การค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบันที่ 20 )

การค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบันที่ 20 )

การค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบันที่ 20 ) พ.ศ 2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558

อ่านต่อ
การประชุมยุคใหม่ ใต้รั้วเทคโนโลยี  ชีวิตนี้ง่ายจุง

การประชุมยุคใหม่ ใต้รั้วเทคโนโลยี ชีวิตนี้ง่ายจุง

บทความว่าด้วยปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และสิทธิในการมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ
ในคดีแพ่งโจทก์จะยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้หรือไม่ หากมีกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว

ในคดีแพ่งโจทก์จะยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้หรือไม่ หากมีกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว

คดีแพ่งกรณีโจทก์จะยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้หรือไม่ หากมีกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว

อ่านต่อ
กฎหมายครอบครัวของประเทศแคนาดา

กฎหมายครอบครัวของประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นรัฐรวมหรือที่เรียกว่าสหพันธรัฐ  ประกอบไปด้วย 10 รัฐ(provinces) และ3 ดินแดน ( territories)  ระบบกฎหมายของประเทศแคนาดาเป็นระบบกฎหมาย Common law

อ่านต่อ
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศแคนาดา

กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศแคนาดา

มนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด  ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชน  คำกล่าวที่ว่า เยาวชน คืออนาคตของชาติ

อ่านต่อ
ระบบกฎหมายเลือกตั้งและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยกับมาตรฐานสากล

ระบบกฎหมายเลือกตั้งและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยกับมาตรฐานสากล

บทความที่ว่าด้วยระบบกฎหมายเลือกตั้งและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทย

อ่านต่อ
ระบบกฎหมายล้มละลายของไทย

ระบบกฎหมายล้มละลายของไทย

กฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการชำระสะสางหนี้สินของผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

อ่านต่อ