Supreme Court of Thailand

เผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศที่น่าสนใจ


ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  5715/2562                   พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด              โจทก์

                                                      นายสมคิด  ขยันการ                                 จำเลย

 

พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  มาตรา 31(2), 70 วรรคสอง

        ขณะเกิดเหตุจำเลยยังคงเป็นผู้ประกอบการร้านคาราโอเกะ แม้ขณะเกิดเหตุจำเลยมิได้อยู่ในร้าน แต่จำเลยในฐานะเจ้าของร้านซึ่งประกอบกิจการร้านคาราโอเกะย่อมมีหน้าที่ต้องตรวจตราดูแลและควบคุมการดำเนินกิจการของร้านให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ผิดกฎหมาย การที่จำเลยเป็นผู้ติดต่อให้เจ้าของตู้เพลงคาราโอเกะหยอดเหรียญที่มีงานเพลงที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายมาติดตั้งที่ร้านคาราโอเกะของจำเลย จำเลยย่อมอยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบได้ว่างานเพลงที่ติดตั้งในหน่วยความจำของตู้เพลงคาราโอเกะหยอดเหรียญดังกล่าวเป็นงานที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายหรือไม่ จำเลยจึงรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานดังกล่าวเป็นงานที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย เมื่อมีการเปิดเพลงดังกล่าวจากตู้เพลงคาราโอเกะหยอดเหรียญโดยแบ่งปันผลประโยชน์กัน จึงเป็นความผิดสำเร็จ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายเพื่อหากำไรอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า

                                          -----------------------------------------------------

          (นายสิทธิโชติ  อินทรวิเศษ– นายนพพร โพธิรังสิยากร – นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช)

  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  นางวชิราภรณ์ อังศุพาณิชย์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ          นายพีรพล พิชยวัฒน์

 

นางสาวนภาพร   สันตสว่าง                        ผู้ช่วยฯ/ย่อสั้น

นางชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์          ผู้ช่วยฯ/ตรวจย่อสั้น/ตรวจย่อยาว

                                                                               

 

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายการค้าการคิดอัตราแลกเปลี่ยน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  5723/2562            

บริษัทเอสเอแอลจี – 1 บี.วี    โจทก์

บริษัทบิสซิเนสแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด หรือบริษัทอินทิรา แอร์ไลน์ จำกัด   จำเลย

 

พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 32

ป.พ.พ. มาตรา 196

ป.วิ.พ. มาตรา 190 

          ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “ใบสำคัญการจดทะเบียนอากาศยานเป็นอันใช้ไม่ได้ เมื่อ ...(1)... มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิครอบครองอากาศยานนั้นในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองเป็นผู้จดทะเบียน...” และมาตรา 32 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณี (1) ถึง (5) ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้นส่งคืนใบสำคัญการจดทะเบียนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ชักช้า” ดังนี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าอากาศยานทั้ง 2 ลำ โดยชอบ จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องส่งมอบอากาศยานทั้ง 2 ลำ คืนแก่โจทก์ พร้อมทั้งส่งคืนใบสำคัญการจดทะเบียนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และใบสำคัญการจดทะเบียนเป็นอันใช้ไม่ได้โดยผลของบทบัญญัติดังกล่าว โดยที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหาจำต้องพิพากษาให้จำเลยถอนการจดทะเบียนอากาศยานพิพาททั้ง 2 ลำ ไม่

          อนึ่ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 15,464,961.36 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยชำระค่าขาดประโยชน์เป็นเงิน 760,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบอากาศยานและเอกสารอากาศยานคืนแก่โจทก์  จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง ทุนทรัพย์ชั้นอุทธรณ์จึงเป็นจำนวน 15,464,961.36 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อขณะยื่นฟ้องคดีต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโจทก์บรรยายฟ้องโดยคิดทุนทรัพย์ในอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 32.9610 บาท ซึ่งจำเลยไม่ได้โต้แย้งอัตราแลกเปลี่ยนตามคำฟ้องโจทก์ ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์จึงต้องคิดคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในขณะฟ้องคดีดังกล่าว การที่จำเลยอุทธรณ์โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันยื่นอุทธรณ์ในอัตรา 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33.5258 บาท และนำเงินค่าขาดประโยชน์ตามคำพิพากษาจำนวน 760,000 ดอลลาร์สหรัฐ มารวมคำนวณเป็นทุนทรัพย์ และเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์จำนวน 693,954 บาท จึงไม่ถูกต้อง ให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ส่วนที่ชำระเกินมานั้นแก่จำเลย

-----------------------------------------------------

 (นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์– นายนพพร โพธิรังสิยากร – นายสิทธิโชติ  อินทรวิเศษ)

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  นายวิชัย อริยะนันทกะ

 

นางสาวนภาพร สันตสว่าง  ผู้ช่วยฯ/ย่อสั้น

นางชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์  ผู้ช่วยฯ/ตรวจย่อสั้น/ตรวจย่อยาว

 

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  5715/2562

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด           โจทก์

                                                           นายสมคิด  ขยันการ                              จำเลย

 

พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  มาตรา 31(2), 70 วรรคสอง

          ขณะเกิดเหตุจำเลยยังคงเป็นผู้ประกอบการร้านคาราโอเกะ แม้ขณะเกิดเหตุจำเลยมิได้อยู่ในร้าน แต่จำเลยในฐานะเจ้าของร้านซึ่งประกอบกิจการร้านคาราโอเกะย่อมมีหน้าที่ต้องตรวจตราดูแลและควบคุมการดำเนินกิจการของร้านให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ผิดกฎหมาย การที่จำเลยเป็นผู้ติดต่อให้เจ้าของตู้เพลงคาราโอเกะหยอดเหรียญที่มีงานเพลงที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายมาติดตั้งที่ร้านคาราโอเกะของจำเลย จำเลยย่อมอยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบได้ว่างานเพลงที่ติดตั้งในหน่วยความจำของตู้เพลงคาราโอเกะหยอดเหรียญดังกล่าวเป็นงานที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายหรือไม่ จำเลยจึงรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานดังกล่าวเป็นงานที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหาย เมื่อมีการเปิดเพลงดังกล่าวจากตู้เพลงคาราโอเกะหยอดเหรียญโดยแบ่งปันผลประโยชน์กัน จึงเป็นความผิดสำเร็จ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานเผยแพร่ต่อสาธารณชนในงานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายเพื่อหากำไรอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า

-----------------------------------------------------

(นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ– นายนพพร โพธิรังสิยากร – นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  นางวชิราภรณ์ อังศุพาณิชย์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ       นายพีรพล พิชยวัฒน์

 

นางสาวนภาพร สันตสว่าง    ผู้ช่วยฯ/ย่อสั้น

นางชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์    ผู้ช่วยฯ/ตรวจย่อสั้น/ตรวจย่อยาว