Supreme Court of Thailand

 • language english
 • language thai

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์

ประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกา

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์

       ได้รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ ๔๕ วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกานายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ได้ออก สารของประธานศาลฎีกาฉบับแรก และการร่วมระดมความเห็นเพื่อกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกา พร้อมทั้งได้ทำการเปิดรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนและประชาชน เพื่อนำมาประกอบการกำหนดเป็นนโยบายประธานศาลฎีกา

       การสำรวจความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกาได้เปิดให้ทำการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในช่วงวันที่ ๑ - ๕ ต.ค. ๒๕๖๒ จากนั้นสำนักประธานศาลฎีกาได้ทำการรวบรวมความคิดเห็น และสรุปรายงานการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว นำเสนอต่อท่านประธานศาลฎีกา

       ต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. สำนักประธานศาลฎีกาได้จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกา ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุม ๔๑๒ อาคารศาลฎีกา ซึ่งที่ประชุมได้นำความคิดเห็นของผู้บริหารศาลฎีกามาปรับปรุงร่างนโยบายประธานศาลฎีกา

       และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๒ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ได้จัดทำการ "แถลงนโยบายของประธานศาลฎีกา" ณ ห้องคาเมลเลีย บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ถ.ราชดําริ กรุงเทพฯ ให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงข้าราชการและลูกจ้างของศาลยุติธรรมได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ศาลฎีกาได้เผยแพร่นโยบายประธานศาลฎีกาในหน้าเว็บไซต์ศาลฎีกา หรือสามารถเข้าดูได้ที่นี้ นโยบายของประธานศาลฎีกา

ประวัติการศึกษา
 • ๒๕๑๘ - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
 • ๒๕๑๙ - เนติบัณฑิตไทย
 • ๒๕๒๗ - ปริญญาโท กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (State University of New York at Albany) (ทุน ก.พ.)
 • - ประกาศนียบัตร การบริหารรัฐกิจ (University of Washington) (ทุน Hubert H. Humphrey)
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ - รองประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ - ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ - ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ - รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ - รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต
 • พ.ศ. ๒๕๒๗ - ผู้พิพากษาประจํากระทรวง
 • พ.ศ. ๒๕๒๓ - ผู้ช่วยผู้พิพากษา
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกประเทศ
 • - หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • - หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • - หลักสูตรการฝึกอบรมผู้พิพากษา ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • - หลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศแคนาดา
 • - หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรฝึกอบรมภายในประเทศ
 • - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ ๒ สถาบันพระปกเกล้า
 • - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๑๓ สถาบันพระปกเกล้า
 • - หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บยส.) รุ่นที่ ๑๕ สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • - หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๕ วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ