Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

ทำเนียบประธานศาลฎีกาตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

img

26. นายโสภณ รัตนากร

อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2534

img

25. นายอำนัคฆ์ คล้ายสังข์

อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2533

img

24. นายจำรัส เขมะจารุ

อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2532

img

23. นายภิญโญ ธีรนิติ

อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2527 - 30 ก.ย. 2529

img

22. นายบัญญัติ สุชีวะ

อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2527

img

21. นายประพจน์ ถิระวัฒน์

อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2521 - 30 ก.ย. 2523

img

20. นายวิกรม เมาลานนท์

อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2520 - 1 ต.ค. 2521

img

19. นายสุธรรม ภัทราคม

อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2517 - 1 ต.ค. 2520

img

18. นายจินดา บุณยอาคม

อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 1 เม.ย. 2516 - 1 ต.ค. 2517

img

17. นายทองคำ จารุเหติ

อดีตประธานศาลฎีกา
วาระการดำรงตำแหน่ง 15 ต.ค. 2515 - 15 มี.ค. 2516