Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

สืบค้นคำพิพากษาฎีกา

ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

รับส่งเอกสารศาลฎีกา

รับ-ส่งเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาคดี

แจ้งการอ่านคำพิพากษา

แจ้งอ่านคำพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส์

ศาลฎีกา

    ศาลยุติธรรมชั้นสูงสุด มีเขตอำนาจทั่วทั้งราชอาณาจักร มีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการฎีกา และมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้ ศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาพิพากษา รวมทั้งมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งคำร้องคำขอที่ยื่นต่อศาลฎีกาตามกฎหมาย โดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลฎีกาให้ถือเป็นที่สุด.


ข้อสังเกตและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

ข้อสังเกตและแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ศึกษากรณีมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

คดียาเสพติดที่เข้าเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๕

คดียาเสพติดที่เข้าเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๕ ถึงที่สุดแล้วหรือยังอาจขออนุญาตฎีกาได้อีก

การอุทธรณ์ฎีกาในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

การอุทธรณ์ฎีกาในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑

การรับประโยชน์จากมาตรา ๑๐๐/๒ ในคดียาเสพติดให้โทษ

หลักเกณฑ์และคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๐/๒

คดีอาญาทั่วไป หากคู่ความจะยื่นฎีกาต้องปฏิบัติอย่างไร

คดีอาญาทั่วไป หากคู่ความจะยื่นฎีกาต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิใช่มายื่นฎีกาพร้อมคำร้องขออนุญาตฎีกา เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้

ต่างคนต่างฎีกา เสียค่าขึ้นศาลอย่างไร

กรณีจำเลยแต่ละคนในคดีที่มีมูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ ต่างประสงค์ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาพร้อมกับคำฟ้องฎีกาแยกกันมาคนละฉบับ เสียค่าขึ้นศาลอย่างไร