Supreme Court of Thailand

ประธานศาลฎีกาถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการ “ศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔"

ประธานศาลฎีกาถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการ “ศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔"


         ศาลฎีการ่วมกับศาลยุติธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมโครงการ “ศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔” เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจนานัปการ โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับผ้าระบายสีเหลือง
ร่วมกับผ้าระบายสีขาว จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ 
พร้อมเสนอภาพพระราชกรณียกิจทางหน้าเว็บไซต์ของศาลฎีกา 

         โดยในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยผู้บริหารในศาลฎีกา 
และสำนักประธานศาลฎีกา ได้ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อันเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ศาลฎีกา
จะจัดกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การมอบอาหารและสิ่งของแก่ประชาชนในชุมชน การมอบอาหารแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การร่วมบริจาคโลหิต การปฏิบัติธรรม การปลูกต้นไม้ การอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตา 
และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอื่น ๆ ตามแนวพระราชดำริ     

รูปภาพ