Supreme Court of Thailand

ประธานศาลฎีกาส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ประธานศาลฎีกาส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์


         เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา 
พร้อมคณะผู้บริหารในศาลฎีกา ส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาติวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

รูปภาพ