Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
ประธานศาลฎีกาเปิดหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ ๑๙

ประธานศาลฎีกาเปิดหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ ๑๙


เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม  ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างไม่เป็นทางการ หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” 
รุ่นที่ ๑๙ ซึ่งสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเป็นผู้จัดขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๗ คน
และมีคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรร่วมในพิธี โดยประธานศาลฎีกาได้ให้แนวทางในการทำงานในตำแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลโดยสังเขปแก่ผู้เข้ารับการอบรม

รูปภาพ