Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
ประธานศาลฎีการับมอบโล่เกียรติยศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานศาลฎีการับมอบโล่เกียรติยศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับโล่เกียรติยศประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ ๘๖ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

รูปภาพ