Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
รองประธานศาลฎีกาให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ ๑๙

รองประธานศาลฎีกาให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ ๑๙


เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา (ห้อง ๒๑๘) นายธีระพงศ์ จิระภาค รองประธานศาลฎีกาให้การต้อนรับ
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ ๑๙ จำนวน ๑๕๐ คน โดยคณะผู้เข้ารับการอบรม ได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำศาลฎีกาและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของ
ศาลฎีกาโดยนายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองเลขานุการศาลฎีกา ต่อมาได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำ
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยนายโสฬส สุวรรณเนตร์ ประธานแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา และนายสุขุม นามวิเศษ เลขานุการแผนกคดีอาญาฯ จากนั้นเยี่ยมชม
อาคารศาลฎีกาและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

รูปภาพ