Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
ศาลฎีการ่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจัดโครงการ “จิตอาสาศาลฎีกา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ศาลฎีการ่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจัดโครงการ “จิตอาสาศาลฎีกา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐


เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ โถงกลาง บริเวณส่วนนิติการและงานประชุม ศาลฎีกา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาศาลฎีกา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ซึ่งข้าราชการตุลาการและเจ้าหน้าที่ในศาลฎีกาได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ครบ ๖๘ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รูปภาพ