Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
ศาลฎีกาจัดงาน “วันวาน...วันนี้ ที่ศาลฎีกา”

ศาลฎีกาจัดงาน “วันวาน...วันนี้ ที่ศาลฎีกา”


เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐.–.๑๘ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารศาลยุติธรรม
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาให้การต้อนรับคณะอดีตข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา
จากนั้นคณะอดีตข้าราชการตุลาการได้ร่วมกันวางพวงมาลาพร้อมถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณหน้าอาคารศาลยุติธรรม
รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Video Conference ) 
ณ ห้องพิจารณาคดี ๒๐๕ ต่อมาประธานศาลฎีกาได้ให้การต้อนรับคณะอดีตข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา
ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยมอบช่อกระแตเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทุกท่าน และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน
ของศาลฎีกาในมิติใหม่โดยประธานศาลฎีกา รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการสร้างอาคารศาลฎีกาหลังปัจจุบัน
จากนายปัญญา ถนอมรอด อดีตประธานศาลฎีกา หลังจากนั้นคณะอดีตข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา
ได้ร่วมรับประทานอาหารว่าง และรับชมการแสดงดนตรีและขับร้องเพลงจากผู้พิพากษาในศาลฎีกา

รูปภาพ