Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
ประธานศาลฎีกาเปิดอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๔

ประธานศาลฎีกาเปิดอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๔


เมื่อวันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๗๔ จำนวน ๘๔ คน โดยมีผู้บริหารศาลยุติธรรม คณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ ๗๔ เข้าร่วมพิธี ภายหลังประธานศาลฎีกาได้ผู้มอบเสื้อครุยตุลาการให้แก่ผู้ช่วยผู้พิพากษาทุกคนและได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายประธานศาลฎีกา” ด้วย

รูปภาพ