Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
ศาลฎีกาจัดโครงการ Green Supreme Court

ศาลฎีกาจัดโครงการ Green Supreme Court


เมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ วนอุทยานชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Green Supreme Court โดยมี
นายคมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ เลขานุการศาลฎีกากล่าวรายงาน จากนั้นรับฟังการบรรยายแนะนำโครงการ
“ป่าในเมือง Urban Forest” โดยนายอรรถพงษ์ เกาอ่อน หัวหน้าวนอุทยานชะอำ ต่อมาประธานศาลฎีกาและ
คณะผู้บริหารศาลฎีกาและเจ้าหน้าที่ศาลฎีกาที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันปลูกต้นหว้า ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาได้เดินทางไปยังวนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานศาลฎีกาและผู้บริหารศาลฎีการ่วมปล่อยปู
และปลูกต้นจิกทะเล ทั้งนี้โครงการ Green Supreme Court จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

รูปภาพ