Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมนำไปถวายพระสงฆ์
ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมและ
สำนักงานศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี 
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มียอดเงินซึ่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมทำบุญเพื่อนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวนทั้งสิ้น ๔,๒๕๐,๘๔๘.๐๔ บาท โดยแบ่งบริจาค
เพื่อบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีสุดารามวรวิหาร และโรงเรียนวัดศรีสุดาราม 
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รูปภาพ