Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีสักการะพระอินทร์ประจำโบราณวัตถุโลหะปราสาท ในโอกาสที่เชิญโบราณวัตถุโลหะปราสาทไปประดิษฐานที่อาคารศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีสักการะพระอินทร์ประจำโบราณวัตถุโลหะปราสาท ในโอกาสที่เชิญโบราณวัตถุโลหะปราสาทไปประดิษฐานที่อาคารศาลฎีกา


เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา 
เป็นประธานในพิธีสักการะพระอินทร์ประจำโบราณวัตถุโลหะปราสาท (ยอดปราสาทศาลยุติธรรม) 
ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
ในโอกาสที่เชิญโบราณวัตถุโลหะปราสาท (ยอดปราสาทศาลยุติธรรม) ไปประดิษฐานที่อาคารศาลฎีกา 

รูปภาพ