Supreme Court of Thailand

ยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ