Supreme Court of Thailand

ประกาศศาลฎีกา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนและขอเพื่ม/ขอใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)