Supreme Court of Thailand

ประกาศศาลฎีกา เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเพื่อขอเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าถาวร สำนักประธานศาลฎีกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)