Supreme Court of Thailand

ประกาศศาลฎีกา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์