Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
การประชุมยุคใหม่ ใต้รั้วเทคโนโลยี  ชีวิตนี้ง่ายจุง

การประชุมยุคใหม่ ใต้รั้วเทคโนโลยี ชีวิตนี้ง่ายจุง

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกรประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด

     สิทธิของผู้ถือหุ้นประการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากคือ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสถานที่แต่เพียงแห่งเดียว ที่ผู้หุ้นที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทโดยการออกเสียงเพื่อพิจารณาวาระที่เสนอต่อที่ประชุมโดยคระกรมการ บทความนี้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและไทย โดยมุ่งวิเคราะห์ว่ากฎหมายไทยสอดคล้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้บริบทของรูปแบบในการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการจัดประชุมและการได้มาซึ่งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ต้องจัดการประชุม การศึกษาพบว่ากฎหมายของไทยให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี การศึกษาพบว่ากฎหมายไทยไม่สนับสนุนให้บริษัทใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่าที่ควร  นอกจากนี้ กฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติอนุญาตให้บริษัทกระทำการให้ได้มาซึ่งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ต้องจัดการประชุมได้ อันแตกต่างจากกฎหมายของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริการ การศึกษายังพบว่ากฎเกณฑ์บางประการในเรื่ององค์ประชุม วาระการประชุม และการเพิกถอนมติของที่ประชุมของผู้ถือหุ้นยังไม่ชัดเจน

การจัดการประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

     ความเป็นไปได้ในกาจัดการประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติถึงการได้มาซึ่งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นนอกจากการที่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายต้องเข้ามาปรากฏตัวในที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่นำเสนอเพื่อให้ได้มาซึ่งมติของที่ประชุม ดังนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมแต่ใช้วิธีการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถทำได้หรือไม่ ในประเด็นนี้ไม่ปรากฏว่ามีคำพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยไว้แต่อย่างใด และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มิได้ออกประกาศหรือมีคำวินิจฉัยในประเด็นนี้เช่นเดียวกัน กรณีที่สามารถนำมาใช้เทียบเคียงกันได้คือ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ให้ไว้ในปี พ.ศ. 2555 กับกรณีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานโดยวิธีอื่นใดซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันคณะกรรมการกฤษฎีกา
เห็นว่าพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พศ. 2535 กำหนดวิธีการในการประชุมที่กรรมการต้องมาเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันและไม่มีบทบัญญัติอื่นใดในกฎหมายดังกล่าวให้อำนาจคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสามารถจัดการประชุมโดยวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันได้ แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันแต่อย่างใด ดังนี้ การประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานจึงต้องกระทำในสถานที่เดียวกัน

    คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศในปี พ.ศ. 2557 รับรองผลของการประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายถึงแม้ผู้เข้าร่วมประชุมจะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน  ในปี พ.ศ. 2559  กรมพัฒนาธรุกิจการค้าจึงได้ออกคำชี้แจง เพื่อให้สอบรับกับประกาศดังกล่าวโดยชี้แจงว่าหากบริษัทประสงค์จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด

   เงื่อนไขในการจัดการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

    เงื่อนไขการจัดการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยชอบตามที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดมีสามประการ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประชุมปรึกษหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

    การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุมอาจมีผลทำให้บริษัทไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังที่ควรจะเป็นเนื่องจากการนำรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้มีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะอยู่ ณ ที่แห่งใด การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุมจึงขัดกับลักษณะและวัตถุประสงค์พื้นฐานของกาจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการจัดการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการประชุมในรูปแบบดังกล่าว ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดรายละเอียดมาตรฐานในกาจัดการประชุม ต่อมาจึงได้มีการออกประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 เพื่อกำหนดกรอบของรูปแบบในการจัดการประชุม

    ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านทางระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยใช้มาตรฐานตามที่ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ  พ.ศ. 2553 กำหนดหรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า ซึ่งประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้นกำหนดวิธีการต่าง ๆ ในการจัดและดูแลระบบการจัดประชุม เช่น การลงทะเบียนผู้ใช้งาน  การบริหารจัดการสิทธิของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ การป้องกันมิให้มีการเข้าถึงระบบโดยผู้ไม่มีสิทธิ  รวมทั้งการกำหนดให้มีระบบสำรอง และแผนในการจัดการในกรณีฉุกเฉินไม่อาจสามารถดำเนินการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้

   การกำหนดข้อบังคับของบริษัท

    รายการหนึ่งที่ปรากฏในข้อบังคับของบริษัทคือ กระบวนการในการดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ หากบริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องกำหนดวิธีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับหรือไม่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติมิได้กำหนดรายละเอียดไว้ในประเด็นนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคได้ชี้แจงว่ากรณีบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้าและหอการค้า หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการคนั้นแต่สำหรับบริษัทจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่ได้กำหนดให้ต้องกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับ บริษัทจึงสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แม้ว่าข้อบังคับของบริษัทจะไมด้กำหนดไว้ให้บริษัทสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

   การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

    ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดวิธีการในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เพิ่มเติมคือบริษัทสามารถใช้วิธีการส่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้อีเมล์ได้" โดยต้องส่งตามระยะวลาที่ฎหมายกำหนต ดังนี้ หากบริษัทจัดการประชุมประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาวามมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553"ระกาศกระทรวงเทคโนโลยีสรสนทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พศ. 2557 ข้อ 4"ดำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค และหอการด้ ตามประกาศคณะรักษาความสบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน พศ. 2557 ข้อ 5"ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารอื่นทางอีเมล์ได้ แต่หากบริษัทไม่ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทไม่สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารอื่นทางอีเมล์ได้ อย่างไรก็ดี แม้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารอื่นทางอีเมล์แล้ว บริษัทก็ยังคงมีหน้าที่ต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมตามวิธีการพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนด"

ความน่าเชื่อถือของการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการวิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เขียนพิจารณาในห้าประเด็น ดังนี้

    (1) การยืนยันตัวบุคคลกระบวนการยืนยันตัวบุคคลของผู้ร่วมประชุมเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อคัดกรองว่าบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงมติ หากบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในระบบการจัดการประชุมย่อมทำให้การประชุมเป็นการประชุมที่ไม่ชอบ เนื่องจากการมีบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้ามาในที่ประชุมขัดกับหลักการพื้นฐานของการประชุมที่ว่า ผู้ที่มีสิทธิเข้าประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นท่านั้น" ดังนี้ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงกำหนดให้ต้องมีการจัดให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนเพื่อร่วมประชุมก่อนร่วมการประชุม เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าผู้เข้าประชุมเป็นผู้มีสิทธิเข้าประชุม

    (2) ความน่าเชื่อถือของระบบจัดการประชุมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านทางระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยค้นสารสนเทศโดยใช้มาตรฐานตามที่ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนทศของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2553 กำหนดหรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า" ทำให้เห็นได้ว่าหากบริษัทประสงค์จะใช้รูปแบบการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทไม่สามารถเลือกเอาระบบการประชุมใดมาใช้ก็ได้ แต่บริษัทต้องเลือกใช้ระบบจัดการประชุมที่มีการควบคุมการประชุมที่ได้มาตรฐานตามที่ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดหรือระบบอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า นอกจากการมีระบบจัดการประชุมที่เหมาะสมแล้ว ระบบดังกล่าวต้องมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทจะต้องมอบหมายให้มีบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบประชุมเพื่อดูและบริหารจัดการระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบตั้งแต่ก่อนเริ่มการประชุมจนกระทั่งการประชุมในแต่ละครั้งเสร็จสิ้น"หน้าที่ของผู้ควบคุมระบประชุมรวมถึงหน้ที่ต้องแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุมโดยการเข้าถึงระบบแบบระยะไกล (remote access) ได้ด้วย

    เพื่อให้เกิดความน่าเชื่ออย่างสูงสุด ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดมาตรฐานของระบบประชุมให้ต้องมีระบบสำรองที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งต้องจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีบุคลากรในการดูแลรับผิดชอบระบบสำรอง ทั้งยังต้องทดสอบสภาพความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศระบบสำรองและระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ

    (3) การใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดให้ต้องมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาในการประชุมและให้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม 5 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดให้ต้องบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์" ที่เกิดจากการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ถือหุ้นอีกด้วย" การบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของ
ผู้ถือหุ้นและข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์จะต้องบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย

    (4) ลักษณะของการเข้าร่วมประชุมเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือไม่ สามารถปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านระบบควบคุมการประชุม ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดให้ระบบควบคุมการประชุมจะต้องทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสื่อสารถึงกันได้ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ" อันมีผลทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้สองทาง

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับฟังเสียหรือทั้งเสียงและภาพได้อย่างชัดเจนครบถ้วนระบบควบคุมการประชุจะต้องแสดงผลข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีให้ผู้ร่วมประชุมสามารถรับรู้ได้รวมทั้งมีการติดตั้งวัสดุเพื่อทำหน้ที่ชับเสียงที่เหมาะสมเพื่อป้องกั้นมิให้มีเสียงก้องหรือเสียงสะท้อน ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังกำหนดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ของตนได้ตลอดระยะเวลในการประชุม เวันแต่จะมีกรณีที่มีการตัดสัญญาณภพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมโดยมีเหตุจำเป็นหรือกรณีฉุกเฉิน

    (5) ความปลอดภัยของข้อมูลความปลอดภัยของข้อมูลเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุมที่เก็บรักษาไว้มีความสำคัญมาก เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมะ และยังใช้เป็นหลักฐานการประชุม ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดในส่วนของความมั่นคงปลอดภัยของการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุมให้บริษัทต้องดำเนินการให้มีเทคโนโลยีหรือมาตรการในการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล เว้นแต่เป็นการรับอง บันทึกเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทจึงต้องกำหนดวิธีการที่เชื่อถือไต้ในการระบุตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการประชุม เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าผู้ที่ดำเนินการเกี่ยข้องกับข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้นบริษัทยังมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และต้องจัดการให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ

จากการพิจารณากฎเกณฑ์จากประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทำประเด็นข้างต้นพบว่ากฎเกณฑ์ให้ความสำคัญกับทั้งระบบกาจัดการประชุมข้อมูลที่ได้จากการประชุและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงมีความน่าเชื่อถืออย่างมาก อันมีผลเป็นการลดข้อกังขาและความกังวลของทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นในความน่าเชื่อถือระบบดังกล่าวอันทำให้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้มาเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายไม่อาจถูกโต้แย้งได้

     Delaware General Corporation Law คำหนดกรอบของการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้กว้าง ๆ โดยกำหนดแต่เพียงว่าหากบริษัทมีกระบวนการที่เหมาะสมในการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยชอบแล้ว การดำเนินการที่เพียงพอดังกล่าว ได้แก่ การยืนยันตัวบุคคลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทได้ให้โอกาสแก่ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมและการออกเสียงในที่ประชุม รวมถึงให้โอกาสในการอนหรือการได้ยินการดำเนินการประชุมไปพร้อม ๆ กัน และบริษัทจะต้องเก็บข้อมูลในการกระทำอย่างใด ๆ ของถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ส่วน Companies Act 2006 บัญญัติรับรองการประชุมที่ผู้ถือหุ้นไม่จำต้องมาปรากฏตัว ณ ที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยรับรองให้การประชุมที่จัดมีขึ้นด้วยวิธีการที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันโดยใช้วิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุม แสดงความคิดเห็นและออกเสียงผ่านทางระบบดังกล่าวได้เป็นการประชุมที่ชอบ จึงเห็นได้ว่าทั้ง Delaware General Corporation Law และ Companies Act 2006 บัญญัติไปในทางเดียวกันคือ กฎหมายทั้งสองรับรองวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่ได้กำหนดรูปแบบหรือระบบที่บริษัทต้องใช้ในการจัดการประชุมไว้อย่างชัดแจ้ง

    หากเปรียบเทียบระหว่างกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของไทยมลรัฐเดลาแวร์และอังกฤษจะเห็นได้ว่ามาตรฐานที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดอยู่ในระดับสูงที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนั้นคือ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้บังคับกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกกรณีทั้งที่เป็นการประชุมของภาครัฐหรือภาคเอกชน รวมทั้งการประชุมในทุกระดับ การกำหนดเกณฑ์ที่มีความเข้มงวดนี้มีผลดีคือ ทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือทั้งต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทที่จะนำมติไปดำเนินการ อย่างไรก็ตี การกำหนดความเขมวดในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นไม่กี่รายให้อยู่ในระดับเตียวกันกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาวาระที่มีความสำคัญระดับประเทศย่อมไม่เหมาะสม

     นอกจากนี้ การที่บริษัทต้องใช้ระบบการจัดประชุมที่ได้มาตฐานตามที่ประกาศคณะรักษาความสบแห่งชาติและประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดย่อมเป็นภาระแก่บริษัทขนาดเล็กมากเกินไป และเมื่อบริษัทต้องใช้ระบบการจัดการประชุมที่มีมาตรฐานในระดับสูงบริษัทย่อมไม่ประสงค์ที่จะใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพื่อเข้าใช้บริการระบบดังกล่าว ทำให้การมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่อนุญาตให้สามารถนำรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อประโยชน์ให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัวไม่สมประสงค์

   วิธีการออกเสียง

    ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากไม่มีข้อบังคับกำหนดเป็นอย่างอื่น วิธีการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำได้สองวิธีคือ การสงคะแนนแบบเปิดผและการลงคะแนนแบบลับ หากการประชุมกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้วิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผยคือ ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงตัวยการชูมือ การออกเสียงลงคะแนนเสียงย่อมสามารถทำไต้โดยงย แต่สำหรับกรณีที่ใช้วิธีการลงคะแนนแบบลับ หากผู้ถือหุ้นทุกคนอยู่ในสถานที่เดียวกัน การลงคะแนนแบบลับก็สามารถทำได้โดยสะดวก แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน การลงคะแนนแบบลับย่อมไม่สามารถทำได้โดยใช้วิธีการปกติ ดังนี้ บริษัทจึงต้องใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแบบลับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ วิธีการหนึ่งที่อาจนำมาใช้ได้คือ การลงคะแนนผ่านทางระบบที่ไม่แสดงว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนออกเสียงในทางใดและสมารถก็บรักษาข้อมูลการออกเสียงของผู้ถือหุ้นไว้เป็นความลับ

ที่มา :  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หน้า 680 - 687

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หุ้นค่ะ หุ้นค่ะ หนูชื่อหุ้น มากับทุนและก็มากับกำไร ลัลลั้นลา...

หุ้นค่ะ หุ้นค่ะ หนูชื่อหุ้น มากับทุนและก็มากับกำไร ลัลลั้นลา...

บทความเกี่ยวกับข้อพิพาทฟ้องร้องเรื่องหุ้น การลงทุน และผลกำไร

การค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบันที่ 20 )

การค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบันที่ 20 )

การค้ำประกันและจำนองที่แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบันที่ 20 ) พ.ศ 2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558