Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
การรับประโยชน์จากมาตรา ๑๐๐/๒ ในคดียาเสพติดให้โทษ

การรับประโยชน์จากมาตรา ๑๐๐/๒ ในคดียาเสพติดให้โทษ

การรับประโยชน์จากมาตรา ๑๐๐/๒ ในคดียาเสพติดให้โทษ

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๐/๒  บัญญัติว่า ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดผู้ใด ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ  หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ มีหลักเกณฑ์และคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. ผู้กระทำความผิดต้องให้ข้อมูลที่สำคัญ และข้อมูลนั้นต้องเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๒๙/๒๕๖๑ การที่จำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนของกลางที่บริเวณลานจอดรถ และนำไปตรวจค้นยึดได้ที่ในห้องพักอีกจำนวนหนึ่งเป็นการที่เจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดลักษณะนี้อยู่แล้ว ไม่ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

       ๒. ต้องให้ข้อมูลต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจที่จับกุมผู้กระทำความผิด หรือพนักงานสอบสวนในคดีที่ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดี

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๔๖/๒๕๖๒ บันทึกการจับกุมและบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยไม่ปรากฏชื่อสิบตำรวจเอก ว. เป็นเจ้าพนักงานตำรวจที่ร่วมจับกุมจำเลย หรือเป็นพนักงานสอบสวนในคดีที่จำเลยถูกดำเนินคดี พยานจำเลยที่นำสืบมาไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังว่าจำเลยได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อเจ้าพนักงานตำรวจ  จำเลยจึงไม่ได้รับประโยชน์ ตามมาตรา ๑๐๐/๒ แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒

            นอกจากนี้ ยังต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มีการนำสืบกันไว้แล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น

           คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๒๔/๒๕๖๑ แม้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๐/๒ จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ซึ่งศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้แม้ไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นอุทธรณ์หรือฎีกาก็ตาม แต่ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มีการนำสืบกันไว้แล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น  ทั้งศาลจะยกเอาข้อเท็จจริงตามคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาหรือสำเนาบันทึกการจับกุมมารับฟังเพียงลำพังว่ามีการให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตามมาตรา ๑๐๐/๒ โดยไม่มีการสืบพยานอื่นหาได้ไม่

          ดังนั้น  การที่ผู้กระทำความผิดจะได้รับประโยชน์จากมาตรา ๑๐๐/๒ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คดียาเสพติด กรณีคู่ความฎีกาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

คดียาเสพติด กรณีคู่ความฎีกาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

คดียาเสพติด คู่ความฎีกาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง หรือไม่

คดีอาญาทั่วไป หากคู่ความจะยื่นฎีกาต้องปฏิบัติอย่างไร

คดีอาญาทั่วไป หากคู่ความจะยื่นฎีกาต้องปฏิบัติอย่างไร

คดีอาญาทั่วไป หากคู่ความจะยื่นฎีกาต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิใช่มายื่นฎีกาพร้อมคำร้องขออนุญาตฎีกา เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้