Supreme Court of Thailand

คดีที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจขออนุญาตฎีกาได้

คดีที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจขออนุญาตฎีกาได้

 

          คดีที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือ
ศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด เช่น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องวางเงินหรือหาประกันต่อศาล เพื่อเป็นประกันการชำระ
ค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๕ วรรคห้า (ครพ. ๒๑๑/๒๕๖๒) คำสั่งศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖/๑ วรรคสี่ (ครพ. ๑๑๖/๒๕๖๑ ประชุมใหญ่) คำสั่งของศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับ
การปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์หรือรับอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง (ครพ. ๕๐๕๔/๒๕๖๑) หรือกรณีศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๙๙ เบญจ วรรคสี่ 
(ครพ. ๕๖๘๙/๒๕๖๒) ถือว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจขออนุญาตฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๔๗ ได้

 

                                                                ผู้เขียน   นางทิพวรรณ  หัตถะปนิตร์  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ผู้ตรวจ  นายเอื้อน  ขุนแก้ว  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสังเกตคดียาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2

ข้อสังเกตคดียาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2

คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับคดียาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 ที่น่าสนใจ

เหตุเกิดเมื่อผู้จัดการมรดกตาย

เหตุเกิดเมื่อผู้จัดการมรดกตาย

หากผู้จัดการมรดกตายไปก่อนที่จะจัดการมรดกเสร็จสิ้น สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดกคนดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคนๆนั้น ย่อมสิ้นสุดลงไปด้วย

คดียาเสพติด กรณีคู่ความฎีกาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

คดียาเสพติด กรณีคู่ความฎีกาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

คดียาเสพติด คู่ความฎีกาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง หรือไม่