Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
คดีอาญาทั่วไป หากคู่ความจะยื่นฎีกาต้องปฏิบัติอย่างไร

คดีอาญาทั่วไป หากคู่ความจะยื่นฎีกาต้องปฏิบัติอย่างไร

 

 

 

         คดีอาญาทั่วไป หากคู่ความจะยื่นฎีกาต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิใช่มายื่นฎีกาพร้อมคำร้องขออนุญาตฎีกา เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้

         คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ และให้จำเลยคืนรถยนต์หรือชดใช้ราคาเป็นเงิน ๙๐๙,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย ระหว่างพิจารณาผู้เสียหายที่ ๒ ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษายืน ให้ยกคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ของผู้เสียหายที่ ๒ และยกอุทธรณ์ของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา เห็นว่า การฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๖ เป็นสิทธิของคู่ความที่จะฎีกาได้ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๑๗ ถึง ๒๒๑ มิได้บัญญัติว่าการฎีกาให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา การที่โจทก์ร่วมยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกามาพร้อมกับฎีกาเพื่อขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ร่วมฎีกา และศาลชั้นต้นมีคำสั่งส่งมายังศาลฎีกา จึงเป็นการไม่ถูกต้อง (คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ ท. ๙/๒๕๖๑)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คู่ความฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ เฉพาะการกระทำความผิดฐานอื่นที่ไม่ใช่ความผิดคดีค้ามนุษย์ จะตกอยู่ในบังคับตามพ.ร.บ.คดีค้ามนุษย์หรือไม่

คู่ความฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ เฉพาะการกระทำความผิดฐานอื่นที่ไม่ใช่ความผิดคดีค้ามนุษย์ จะตกอยู่ในบังคับตามพ.ร.บ.คดีค้ามนุษย์หรือไม่

กรณีคู่ความฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ เฉพาะการกระทำความผิดฐานอื่นที่ไม่ใช่ความผิดคดีค้ามนุษย์ จะตกอยู่ในบังคับตามพ.ร.บ.คดีค้ามนุษย์หรือไม่

คดียาเสพติด กรณีคู่ความฎีกาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

คดียาเสพติด กรณีคู่ความฎีกาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

คดียาเสพติด คู่ความฎีกาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง หรือไม่