Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
คู่ความฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ เฉพาะการกระทำความผิดฐานอื่นที่ไม่ใช่ความผิดคดีค้ามนุษย์ จะตกอยู่ในบังคับตามพ.ร.บ.คดีค้ามนุษย์หรือไม่

คู่ความฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ เฉพาะการกระทำความผิดฐานอื่นที่ไม่ใช่ความผิดคดีค้ามนุษย์ จะตกอยู่ในบังคับตามพ.ร.บ.คดีค้ามนุษย์หรือไม่

คู่ความฎีกาคัดค้านคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ เฉพาะการกระทำความผิดฐานอื่นที่มิใช่ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตกอยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔๓ ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกามาพร้อมฎีกาด้วย

คดีนี้เป็นคดีค้ามนุษย์ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน ศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกฟ้องจำเลยทั้งห้า เมื่อคดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งห้าหลังจากที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ ดังนั้น การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ ให้ผู้ฎีกายื่นคำร้องแสดงเหตุที่ศาลฎีกาควรรับไว้พิจารณาตาม มาตรา ๔๕ พร้อมกับคำฟ้องฎีกา โจทก์ยื่นฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๖ แต่ไม่ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาตามมาตรา ๔๓ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยบทบัญญัติดังกล่าว ตามนัยคำสั่งศาลฎีกาที่ คร.คม. ๕๑๘๑/๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

นายสายโชค  ศรีทอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 

นายประเสริฐ  ผดุงเกียรติวัฒนา ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การอุทธรณ์ฎีกาในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

การอุทธรณ์ฎีกาในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

การอุทธรณ์ฎีกาในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑

ในคดีแพ่งโจทก์จะยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้หรือไม่ หากมีกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว

ในคดีแพ่งโจทก์จะยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้หรือไม่ หากมีกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว

คดีแพ่งกรณีโจทก์จะยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้หรือไม่ หากมีกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว