Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
ในคดีแพ่งโจทก์จะยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้หรือไม่ หากมีกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว

ในคดีแพ่งโจทก์จะยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้หรือไม่ หากมีกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้คำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว

          ในคดีแพ่ง โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ ยกคำร้อง ให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์มาวางศาลภายในกำหนด โจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าคำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ของโจทก์

          โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาพร้อมคำฟ้องฎีกาอ้างว่าคำสั่งศาลอุทธรณ์ไม่ชอบ

          ในปัญหาดังกล่าวศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ ที่ ครพ. ๑๑๖/๒๕๖๑ ได้วินิจฉัยไว้ว่า

         ฎีกาของโจทก์เป็นเรื่องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๖/๑ วรรคสี่ บัญญัติให้คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ซึ่งเป็นบทมาตราที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ โจทก์ไม่อาจขออนุญาตฎีกาได้

          ดังนั้น กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นที่สุดแล้ว คู่ความจะขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาไม่ได้

 

 

นางอัญญรัตน์  รัตกิจนากร

                                                ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

                                                              ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ต่างคนต่างฎีกา เสียค่าขึ้นศาลอย่างไร

ต่างคนต่างฎีกา เสียค่าขึ้นศาลอย่างไร

กรณีจำเลยแต่ละคนในคดีที่มีมูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ ต่างประสงค์ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาพร้อมกับคำฟ้องฎีกาแยกกันมาคนละฉบับ เสียค่าขึ้นศาลอย่างไร

คู่ความฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ เฉพาะการกระทำความผิดฐานอื่นที่ไม่ใช่ความผิดคดีค้ามนุษย์ จะตกอยู่ในบังคับตามพ.ร.บ.คดีค้ามนุษย์หรือไม่

คู่ความฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ เฉพาะการกระทำความผิดฐานอื่นที่ไม่ใช่ความผิดคดีค้ามนุษย์ จะตกอยู่ในบังคับตามพ.ร.บ.คดีค้ามนุษย์หรือไม่

กรณีคู่ความฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ เฉพาะการกระทำความผิดฐานอื่นที่ไม่ใช่ความผิดคดีค้ามนุษย์ จะตกอยู่ในบังคับตามพ.ร.บ.คดีค้ามนุษย์หรือไม่

คดียาเสพติด กรณีคู่ความฎีกาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

คดียาเสพติด กรณีคู่ความฎีกาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

คดียาเสพติด คู่ความฎีกาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง หรือไม่