Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

คำร้องขอปล่อยชั่วคราว 17/09/2564


ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา
# ชื่อศาล หมายเลขคดี ส่งเอกสารเมื่อ ตรวจรับเอกสาร วันที่มีคำสั่ง
1 ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ แดง 806/2563 16/09/2564 : 15.39 16/09/2564 : 16.42 17/09/2564 : 13.30
2 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ แดง 183/2563 16/09/2564 : 16.34 17/09/2564 : 8.55 17/09/2564 : 14.50
3 ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู แดง 981/2564 16/09/2564 : 16.12 16/09/2564 : 16.50 17/09/2564 : 14.45
4 ศาลจังหวัดตราด แดง 562/2563 16/09/2564 : 15.15 16/09/2564 : 16.29 17/09/2564 : 14.43
5 ศาลจังหวัดเวียงสระ แดง 71/2563 16/09/2564 : 14.50 16/09/2564 : 14.58 17/09/2564 : 14.48
6 ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ แดง 806/2563 16/09/2564 : 15.39 16/09/2564 : 16.42 17/09/2564 : 13.30
7 ศาลจังหวัดตราด แดง 561/2563 16/09/2564 : 15.14 16/09/2564 : 16.27 17/09/2564 : 13.33
8 ศาลแขวงเชียงใหม่ แดง 10743/61 16/09/2564 : 15.07 16/09/2564 : 15.42 17/09/2564 : 13.33
9 ศาลจังหวัดเชียงราย แดง 2067/63 16/09/2564 : 15.07 16/09/2564 : 15.40 17/09/2564 : 13.36
10 ศาลจังหวัดบึงกาฬ แดง 954/2564 17/09/2564 : 10.58 17/09/2564 : 11.03 17/09/2564 : 15.23
11 ศาลอาญา แดง 2295/2563 17/09/2564 : 13.58 17/09/2564 : 14.10 17/09/2564 : 15.50
12 ศาลจังหวัดนราธิวาส แดง 1041/2563 17/09/2564 : 10.52 17/09/2564 : 11.00 17/09/2564 : 15.55