Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

ประวัติการจัดตั้งแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกา

    การพิจารณาบรรดาคดีที่คู่ความยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายวิธีพิจารณาคดียาเสพติด กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ รวมทั้งการพิจารณาสั่งคำร้องขอที่คู่ความยื่นต่อศาลตามกฎหมาย ศาลฎีกาต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และคู่ความได้รับทราบคำสั่งศาลฎีกาในเวลาอันรวดเร็ว ศาลฎีกาจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการคดีที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกคดีพิเศษในศาลฎีกาให้รวมอยู่ด้วยกัน เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

    คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมจึงออกประกาศให้จัดตั้งแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีอำนาจพิจารณาคำร้องทั่วไป คำร้องขออนุญาตฎีกาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คำร้องขออนุญาตฎีกาคดีค้ามนุษย์ คำร้องขออนุญาตฎีกาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคำร้องขออนุญาตฎีกาที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกคดีพิเศษในศาลฎีกา รวมทั้งคำร้องอื่น ๆ ตามที่ประธานศาลฎีกาจะได้กำหนดให้ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาเป็นผู้รับผิดชอบงาน โดยมีนายประยูร ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาคนแรก ปัจจุบันมีนายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา ดำรงตำแหน่งประธานแผนก แผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาได้เริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา