Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

ศาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินทางปัญญา...

The United States Patent and Trademark Office (USPTO)

หน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า


...

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

หน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพ EU สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า


...

Japan Patent Office

หน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น...

Japan Platform for Patent Information

สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าญี่ปุ่น


...

UK Intellectual Property Office

หน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักร สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า


...

IP Australia

หน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของออสเตรเลีย สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า


การค้าระหว่างประเทศ...

World Trade Organization (WTO)

องค์การระหว่างประเทศที่ดูแลเกี่ยวกับการเจรจาและระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ...

The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

คณะทำงานด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศของสหประชาติ


...

International Chamber of Commerce (ICC)

หอการค้าระหว่างประเทศเป็นองค์กรเอกชนที่ส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ


...

International Maritime Organization (IMO)

องค์การของสหประชาติรับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลรวมถึงปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล


...

The International Council for Commercial Arbitration (ICCA)

องค์การ NGO ที่ส่งเสริมการอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยวิธีอื่นๆ