Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

เอกสารแบบพิมพ์แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ


# ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คำสั่งอนุญาตให้ฎีกา

2 คำสั่งอนุญาตให้ฎีกาบางประเด็น ไม่อนุญาตบางประเด็น

3 คำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา

4 คำสั่งไม่รับคำร้องและไม่รับฎีกา ด้วยเหตุไม่มีคำร้องหรือฎีกา

5 คำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฎีกา กรณีศาลชั้นต้นยกคำร้องขออนุญาตและรับฎีกาเสียเอง

6 คำสั่งกรณีคำร้องหรือฎีกาไม่ชัดแจ้ง หรือกรณีไม่อาจขออนุญาตฎีกาได้

7 คำสั่งไม่รับคำร้องและไม่รับฎีกา ด้วยเหตุค่าฤชาธรรมเนียมหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชั้นต้นหรือยื่นพ้นระยะเวลา

8 รายงาน ให้ศาลชั้นต้นเรียกเก็บค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาก่อนอ่านคำสั่ง

9 รายงาน ให้ศาลชั้นต้นส่งสำเนาคำร้องให้คู่ความก่อนอ่านคำสั่ง

10 คำสั่งถอนคำร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกา

11 คำสั่งไม่รับฎีกา ( ยื่นตาม ป.วิ.พ. ๒๔๘ (เดิม) )

12 คำสั่งไม่รับคำร้องหรือฎีกา ด้วยเหตุไม่มีคำร้องหรือฎีกาและศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องขออนุญาตและในฎีกาเสียเอง

13 คำสั่งถอนคำร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกา