Supreme Court of Thailand

 • language english
 • language thai

ประวัติ

     ในปี 2539 ได้มีการจัดตั้งแผนกคดีภาษีอากรกับแผนกคดีพิเศษอื่นรวม 5 แผนก ในศาลฎีกา ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช 2477 โดยให้แผนกคดีภาษีอากร มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีภาษีอากรที่อุทธรณ์มาจากศาลภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร และมีคำสั่งศาลฎีกาที่ 98/2559 เรื่อง จัดองค์คณะแผนกคดีพิเศษของศาลฎีกา โดยให้แผนกคดีพิเศษรวมทั้งแผนกคดีภาษีอากรจัดให้มีการประชุมคดีทุกเรื่อง และให้ผู้พิพากษาทุกท่านในแผนกเข้าร่วมประชุมปรึกษาในช่วงแรกของการบริหารจัดการสำนวนคดีภาษีอากรในศาลฎีกายังรวมอยู่กับส่วนกลางของศาลฎีกา แต่ต่อมาในปี 2549 ท่านประธานศาลฎีกาได้ออกระเบียบการบริหารจัดการสำนวนคดีภาษีอากรในศาลฎีกา เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีภาษีอากรในศาลฎีกาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสำนวนคดีในแผนกคดีภาษีอากรขึ้น นับแต่นั้นเป็นต้นมา แผนกคดีภาษีอากรจึงได้มีรูปแบบการบริหารอย่างเป็นทางการขึ้นในศาลฎีกา

อำนาจหน้าที่

     คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา แผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาได้เฉพาะคดีภาษีอากรที่เป็นคดีแพ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7 ซึ่งได้บัญญัติจำกัดอำนาจพิจารณาพิพากษาให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีแพ่ง ในเรื่องต่อไปนี้

 • คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
 • คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร
 • คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร
 • คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากร
 • คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจศาลภาษีอากร

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528

     มาตรา 24 และมาตรา 26 ที่แก้ไขใหม่ กำหนดให้การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลภาษีอากรกลาง ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา
     ประเภทคดีภาษีอากรและข้อพิพาทที่มักเข้าสู่การพิจารณาของแผนกคดีภาษีอากร

 • ภาษีฝ่ายสรรพากร เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ และข้อพาทเกี่ยวกับอากรแสตมป์
 • ภาษีฝ่ายศุลกากร เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรในการนำเข้า และข้อพิพาทเกี่ยวกับการสำแดงเท็จ
 • ภาษีฝ่ายสรรพสามิต เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าหรือบริการ (น้ำมัน ยาสูบ เครื่องดื่มฯ) ข้อพิพาทเกี่ยวกับฐานภาษีสำหรับสินค้าหรือบริการ
 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับการพิจารณาว่าทรัพย์สินใดต้องเสียภาษีหรือได้รับการยกเว้น และข้อพิพาทเกี่ยวกับการประเมินค่ารายปี