Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

แผนกคดีล้มละลาย

Bankruptcy Case Division

อำนาจพิจารณา

    พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีล้มละลาย ที่มีการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทรณ์คดีชำนัญพิเศษ โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจากศาลฎีกาซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาตามฎีกาเป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย

ขอบเขตการพิจารณาคดี

    คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการ คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ รวมถึงคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483

บทความ/ความรู้

ระบบกฎหมายล้มละลายของไทย

กฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการชำระสะสางหนี้สินของผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ปัญหากฎหมายล้มละลายในคดีแพ่ง

บทความที่ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย ขั้นตอนการดำเนินการคดีล้มละลาย รวมไปถึงปัญหากฎหมายล้มละลายในคดีแพ่ง

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีล้มละลายที่น่าสนใจ


       คำพิพากษาศาลฎีกาที่  1616/2560 - แม้คำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้จะไม่มีบุคคลใดโต้แย้งแต่มิได้เป็นการเด็ดขาดว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ทุกกรณี  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีอำนาจพิจารณาได้ว่าหนี้ที่เจ้าหนี้นำมายื่นขอรับชำระหนี้นั้นมีมูลหนี้ต่อกันหรือไม่และมูลหนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือไม่  เมื่อเงินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกจ่ายให้สหกรณ์มิใช่เงินฝากหรือการฝากทรัพย์ เงินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ย่อมตกเป็นของสหกรณ์  สมาชิกมีสิทธิ์เพียงเรียกร้องในเงินทุนเรือนหุ้นเท่านั้น  สิทธิเรียกร้องในเงินทุนเรือนหุ้นจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าสมาชิกจะพ้นจากการเป็นสมาชิก  เมื่อเจ้าหนี้ยังพ้นจากการเป็นสมาชิกของลูกหนี้ก่อนวันที่ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ สิทธิเรียกร้องในเงินทุนเรือนหุ้นจึงยังไม่เกิดขึ้น จึงไม่มีมูลหนี้ที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดในเงินทุนเรือนหุ้นต่อเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์  เจ้าหนี้จึงไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90 / 27 วรรคหนึ่ง