Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

อำนาจพิจารณา

    พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีล้มละลาย ที่มีการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทรณ์คดีชำนัญพิเศษ โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจากศาลฎีกาซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาตามฎีกาเป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย

ขอบเขตการพิจารณาคดี

    คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการ คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ รวมถึงคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483

กฎหมาย ที่น่าสนใจ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗