Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

อำนาจพิจารณา

    พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีล้มละลาย ที่มีการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทรณ์คดีชำนัญพิเศษ โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจากศาลฎีกาซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาตามฎีกาเป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย

ขอบเขตการพิจารณาคดี

    คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการ คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ รวมถึงคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓

ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒

ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐