Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

คำสั่งศาลฎีกาที่ 76-2561

แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกามีอำนาจหน้าที่พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ รวมทั้งคดีที่ประธานศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดให้เป็นคดี ซึ่งปัจจุบันมีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้คำสั่งศาลฎีกาที่ ๓๐/๒๕๔๗ เรื่องตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกาและกำหนดประเภทคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา ไม่ครอบคลุมไม่สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประกาศใช้ใหม่และแก้ไขเพิ่มเติม จึงมีการปรับปรุงแก้ไขคำสั่งศาลฎีกาฉบับดังกล่าว โดยกำหนดประเภทคดีที่ให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกาใหม่ ตามคำสั่งศาลฎีกาที่ ๗๖/๒๕๖๑ โดยให้แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มกฎหมายอาญา

  • ๑.๑ พระราชบัญญัติรักษาคลองรัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕)
  • ๑.๒ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
  • ๑.๓ พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พ.ศ. ๒๔๖๔
  • ๑.๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตต์การประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒

อ่านต่อ ...

๒. กลุ่มกฎหมายแพ่ง

  • ๒.๑ ความรับผิดฐานละเมิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา ๔๒๐ (ยกเว้น คดีอุบัติเหตุ สิ่งปลูกสร้าง และละเมิดทั่วไป)
  • ๒.๒ การใช้สิทธิเกินส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา ๔๒๑
  • ๒.๓ ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันตราย มาตรา ๔๓๗

อ่านต่อ ...

๓. คดีที่ประธานศาลฎีกาเห็นสมควร