Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

Criminal Case Division for Persons Holding Political Position

อำนาจพิจารณา

    พิจารณาพิพากษาคดีการคอร์รัปชันของนักการเมืองและการประพฤติมิชอบในวงราชการโดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้สอบสวนและส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดฟ้องหรือ ป.ป.ซ. สามารถฟ้องคดีเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบเขตการพิจารณาคดี

    การพิจารณาพิพากษาคดี มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาฃองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช้บังคับโดยเฉพาะซึ่งเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีซื่อว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารพาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจไต่สวนและพิพากษาบุคคลผู้กระทำผิดในข้อกล่าวหาดังต่อไปนี้


แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ติดต่อแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา


กลุ่มงาน สายใน สายนอก
หัวหน้าแผนก 10226 0 2220 3500
งานรับฟ้อง 10232 0 2220 3501
งานคดี 10233 0 2220 3502
งานเก็บสำนวน 10235 0 2220 3502
งานช่วยอำนวยการ 10234  
งานการเงิน/พัสดุ 10231  

ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เลขที่ 6 ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

political_p@supremecourt.or.th