Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

เอกสารแบบพิมพ์แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


# ชื่อเอกสาร ดาว์นโหลด
1 ตัวอย่างบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ ที่ทำงานและต้นสังกัดของผู้ขอประกัน

2 ตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นทนายความ

3 ตัวอย่างหนังสือรับรองสถานภาพของบุคคล

4 ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส

5 อม.5 คำฟ้อง (อัยการ)

6 อม.5.1 คำขอท้ายคำฟ้องอาญา (อัยการ)

7 อม.6 คำฟ้อง ( ป.ป.ช.)

8 อม.6.1 คำขอท้ายคำฟ้องอาญา(ป.ป.ช.)

9 อม.7 คำฟ้อง2(อัยการ)

10 อม.7.1 คำขอท้ายคำฟ้องอาญา2 (อัยการ)

11 อม.8 คำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน(อัยการ)

12 อม.8.1 คำขอท้ายคำร้อง(อัยการ)

13 อม.9 คำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน(ป.ป.ช.)

14 อม.9.1 คำขอท้ายคำร้อง(ป.ป.ช.)

15 อม.10 คำให้การจำเลย

16 อม.10.1 ท้ายคำให้การจำเลย

17 อม.11 คำคัดค้านขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

18 อม.11.1 ท้ายคำคัดค้านขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

19 อม.12 ใบแต่งทนายความ

20 อม.13 คำร้อง

21 อม.14 หมายนัด

22 อม.16 บัญชีพยาน

23 อม.17 หมายเรียกพยานบุคคล

24 อม.18 คำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ

25 อม.22 ใบมอบฉันทะ

26 อม.36 ใบรับเงินหรือสิ่งของที่คู่ความรับไปจากศาล

27 อม.37 คำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว

28 อม.37 คำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันแต่ไม่มีหลักประกัน

29 อม.38 บัญชีทรัพย์

30 อม.39 สัญญาประกัน

31 อม.39 สัญญาประกันกรณีไม่มีหลักประกัน

32 อม.40 หนังสือมอบอำนาจ

33 อม.41 แบบพิมพ์เปล่าของคู่ความ

34 อม.45 คำคัดค้าน (อม.๔๕)

35 อม.46 อุทธรณ์

36 อม.47 คำแก้อุทธรณ์