Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

Juvenile and Family Case Division

    ความเป็นมา สืบเนื่องจากมาตรา ๑๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติ ให้ประธานศาลฎีกาจัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลฎีกาแผนกเดียวหรือหลายแผนกตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีที่มีฎีกาจากศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ด้วยเพราะเหตุว่า ในปัจจุบันมีคดีเยาวชนและครอบครัวเข้าสู่การพิจารณาของศาลเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน จึงมีการจัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค (ปัจจุบันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ) และศาลฎีกา ตามลำดับ

ประวัติความเป็นมา

ขั้นตอนและสิทธิเมื่อถูกจับกุม


บทความ/ความรู้