Supreme Court of Thailand

 • language english
 • language thai
แผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

ขอบเขตการพิจารณาคดีแผนกคดีเลือกตั้ง

    ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 1. (1) คดีขอให้รับสมัครหรือเพิ่มชื่อเป็นผู้สมัคร
 2. (2) คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้ถอนการรับสมัคร
 3. (3) คดีขอให้ถอนชื่อผู้สมัครออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร
 4. (4) คดีขอให้เลือกตั้งใหม่เนื่องจากการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
 5. (5) คดีขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

คดีเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

 1. (1) คดีขอให้รับสมัครหรือเพิ่มชื่อเป็นผู้สมัคร
 2. (2) คดีคัดค้านการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 3. (3) คดีเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
 4. (4) คดีเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากกระทำการเกี่ยวกับบัญชีสำรอง
 5. (5) คดีขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากกระทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
 6. (6) คดีขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือก