Supreme Court of Thailand

  • language english
  • language thai
แผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

ประวัติความเป็นของแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

    ศาลแรงงานแห่งแรกในประเทศไทย ได้แก่ ศาลแรงงานกลาง (เปิดทำการเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2523) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้การอุทธรณ์คดีแรงงาน อุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมายภายใน 15 วัน และให้อุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา ด้วยเหตุดังกล่าว พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 57 (เดิม) จึงบัญญัติ “ให้ประธานศาลฎีกาจัดตั้งแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานที่อุทธรณ์มาจากศาลแรงงาน” “แผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา” เดิมจึงจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีทั้งในส่วนคำพิพากษา คำสั่ง ตลอดจนคำสั่งคำร้องที่มาจากศาลแรงงานทั่วประเทศ

    ปัจจุบันมีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา คดีแรงงานในชั้นอุทธรณ์แทนศาลฎีกามานับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา แต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 57/1 วรรคหนึ่ง ก็ยังคงบัญญัติให้ “การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม” แผนกคดีแรงงานในศาลฎีกาจึงยังคงมีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานที่มาจากศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกคดีแรงงาน

    แผนกคดีแรงงานในศาลฎีกามีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานที่มาจากศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการฎีกาในคดีแรงงาน

หลักการสำคัญในการดำเนินคดีแรงงาน