ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับศูนย์ ELC
ระเบียบการเข้าใช้บริการ
บริการภายในศูนย์ ELC
กิจกรรมภายในศูนย์ ELC
ติดต่อเรา
ระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา

บุคลากรภายในศูนย์วิชาการงานคดี

ศูนย์วิชาการงานคดี
 
หัวหน้าศูนย์วิชาการงานคดี
          นางสาวสิรเขม บุญเพ็ง     เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
 
ศูนย์วิชาการงานคดีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
     1.กลุ่มงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ดำเนินงานด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยให้บริการสืบค้นข้อมูลเอกสารทางวิชาการด้านกฎหมายต่างๆ การขอคัดถ่ายคำพิพากษาศาลฎีกา และมีการดำเนินงานของห้องสมุดศาลฎีกาให้เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์อื่นๆ ตลอดจนเอกสารทางกฎหมาย อาทิ ประกาศราชกิจจานุเบกษา คำพิพากษาศาลฎีกาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แฟ้มพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
บุคลากรในกลุ่มงาน
      1.นายปรัชญา บัณฑิตอาภรณ์       นิติกรปฏิบัติการ
           2.นางสาววลักษณ์ จันมี                เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
           3.นางสาวฉันฑิตา ขาวเหลือง         นิติกรปฏิบัติการ
           4.นางสาววารี ประกอบความดี        เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
           5.นางสาวจินดา น้อยเกิด              เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
           6.นายปฏิมากร สามงามทอง          นิติกร
           7.นายบุญฤทธิ์ เทพกรณ์               บรรณารักษ์
           8.นายอมรชัย ทรัพย์สุจริต            เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 
           9.นายอรรคพล จอมสังข์              เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 
          10.นายวิษณุ พ่วงเพียร                 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 
          11.นายปรัชญา จิรรัตนโชติ            เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 
       
     2.กลุ่มงานคลังข้อมูลวิชาการกฎหมาย ดำเนินการรวบรวม ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปข้อกฎหมาย เอกสารทางประวัติศาสตร์กฎหมาย เพื่อจัดทำข้อมูลวิชาการกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายทางเว็บไซด์ศูนย์วิชาการงานคดี ตลอดจนดำเนินการสืนค้นข้อมูลด้านกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาให้แก่ผู้พิพากษาศาลฎีกา เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
บุคลากรในกลุ่มงาน
     1.นางสาวศุภรดา บุตรเนียร             นิติกรชำนาญการ
          2.นายอดิศักดิ์ ปานภักดี                 นิติกรปฏิบัติการ
          3.นายคมฐิพัฒน์ ปรีดาศักดิ์             นิติกร
          4.นางสาวพรประภา ทรงฤกษ์          นิติกร
          5.นางสาวสิริภัทร์ อุดาการ              นิติกร
        
     3. กลุ่มงานย่อข้อกฎหมาย  ดำเนินการย่อและพิมพ์ข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ และจัดทำฐานข้อมูลข้อกฎหมายจากคำพิพากษา เพื่อเผยแพร่เป็นแนวทางในการตีความกฎหมายต่างๆ ให้เป็นบรรทัดฐาน ทั้งนี้ โดยเผยแพร่ทาง Intranet ในระบบเครือข่ายของศาลฎีกาและทาง Internet เว็บไซด์ของศาลฎีกา http://www.supremecourt.or.th/ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาได้ และในระบบจัดทำฐานข้อมูลข้อกฎหมายจากคำพิพากษานั้น ยังได้รวบรวมงานย่อคำพิพากษาศาลฎีกาของศาลยุติธรรมและของเนติบัณฑิตยสภาเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมงานย่อคำพิพากษาศาลฎีกามากที่สุดในประเทศ
บุคลากรในกลุ่มงาน
     1.นางสริญญา สินสุข                      นิติกรชำนาญการ
          2.นางสาวศิรดา สวัสดิ์มงคล             นิติกรปฏิบัติการ
          3.นางนฤมล ทวีอรรถมงคล              นิติกรปฏิบัติการ
          4.นางสาวทักษพร ทองเพชร            นิติกรปฏิบัติการ
          5.นายพิรศักดิ์ อินทุจันทร์ยง             นิติกร
          6.นายสรศักดิ์ บัวหลวง                    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
          7.นางสาวมนัสนันท์ อิ่มใจ                เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
          8.นายคุณวุฒิ จินดามงคล                เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
        
     4. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรมงานนโยบายต่างๆของศาลฎีกา ประสานงานการประชาสัมพันธ์ภายในและกับสื่อมวลชนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆของศาลฎีกาและดำเนินงานด้านโสตทัศนูปกรณ์
บุคลากรในกลุ่มงาน
     1.นายสกนธ์ เรืองนุ่ม                     นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
          2.นางสาวชวัลปวีร์ ศรีสว่าง              เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
          3.นายฉัตรชัย ผลผ่องใส                เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
          4.นายไกรฤทธิ์ ชื่นทองคำ              เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน