ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับศูนย์ ELC
ระเบียบการเข้าใช้บริการ
บริการภายในศูนย์ ELC
กิจกรรมภายในศูนย์ ELC
ติดต่อเรา
ระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา

บุคลากรภายในศูนย์วิชาการงานคดี

ศูนย์วิชาการงานคดี
 
หัวหน้าศูนย์วิชาการงานคดี
          นางสาวสิรเขม บุญเพ็ง   เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
 
ศูนย์วิชาการงานคดี แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
1.กลุ่มงานบริการเผยแพร่สารสนเทศ  ดำเนินงานด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศ
โดยให้บริการสืบค้นข้อมูลเอกสารทางวิชาการด้านกฎหมายต่าง ๆ การขอคัดถ่ายคำพิพากษา
ศาลฎีกา และมีการดำเนินงานของห้องสมุดศาลฎีกาให้เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์อื่นๆ ตลอดจนเอกสารทางกฎหมาย อาทิ ประกาศราชกิจจานุเบกษา คำพิพากษาศาลฎีกาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แฟ้มพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยมีการแบ่งกลุ่มงานนี้ออกเป็นอีก 3 กลุ่มงาน ดังนี้

1.1 งานเก็บคำพิพากษา
บุคลากรในกลุ่มงาน ได้แก่
 1. นายปรัชญา บัณฑิตอาภรณ์  นิติกรปฏิบัติการ
 2. นางสาววารี ประกอบความดี  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน    
 3. นางสาววลักษณ์ จันมี  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
 4. นางสาวน้ำทิพย์ สังกรธนกิจ  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
 5. นายอมรชัย ทรัพย์สุจริต  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 6. นายอรรคพล จอมสังข์  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 7. นายวิษณุ พ่วงเพียร  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


1.2 งานปรับปรุงข้อมูลด้านกฎหมาย
 บุคลากรในกลุ่มงาน ได้แก่
 1. นางสาวฉันทิตา ขาวเหลือง  นิติกรปฏิบัติการ
 2. นายปฏิมากร สามงามทอง  นิติกร


1.3 งานห้องสมุด
 บุคลากรในกลุ่มงาน ได้แก่
 1. นางสาวจินดา น้อยเกิด  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
 2. นายบุญฤทธิ์ เทพกรณ์  บรรณารักษ์
             
2.กลุ่มงานข้อมูลวิชาการกฎหมาย  ดำเนินการรวบรวม ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปข้อกฎหมาย เอกสารทางประวัติศาสตร์กฎหมาย เพื่อจัดทำข้อมูลวิชาการกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายทางเว็บไซต์ศูนย์วิชาการงานคดี ตลอดจนดำเนินการสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาให้แก่ผู้พิพากษาศาลฎีกา เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว


บุคลากรในกลุ่มงาน ได้แก่
 1. นางสาวศุภรดา บุตรเนียร  นิติกรชำนาญการ (ช่วยราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี)
 2. นางสาวทักษพร ทองเพชร  นิติกรชำนาญการ
 3. นายอมรธรรม แย้มผล  นิติกรปฏิบัติการ
 4. นายคมฐิพัฒน์ ปรีดาศักดิ์  นิติกร
 5. นางสาวพรประภา ทรงฤกษ์  นิติกร
 6. นางสาวสิริภัทร์ อุดาการ  นิติกร
 7. นายสุรเชษฐ ชาติสาคร  นิติกร

3.กลุ่มงานย่อข้อกฎหมาย  ดำเนินการย่อและพิมพ์ข้อกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ
และจัดทำฐานข้อมูลข้อกฎหมายจากคำพิพากษาเพื่อเผยแพร่เป็นแนวทางในการตีความกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นบรรทัดฐาน ทั้งนี้ โดยเผยแพร่ทาง Intranet ในระบบเครือข่ายของศาลฎีกาและ
ทาง Internet เว็บไซต์ของศาลฎีกา http://www.supremecourt.or.th ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาได้ และในระบบจัดทำฐานข้อมูลข้อกฎหมายจากคำพิพากษานั้น
ยังได้รวบรวมงานย่อคำพิพากษาศาลฎีกาของศาลยุติธรรมและของเนติบัณฑิตยสภาเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมงานย่อคำพิพากษาศาลฎีกามากที่สุดในประเทศ

บุคลากรในกลุ่มงาน ได้แก่
 1. นางสริญญา สินสุข  นิติกรชำนาญการ
 2. นางสาวศิรดา สวัสดิ์มงคล  นิติกรชำนาญการ
 3. นางนฤมล ทวีอรรถมงคล  นิติกรปฏิบัติการ
 4. นายพิรศักดิ์ อินทุจันทร์ยง  นิติกร
 5. นายสรศักดิ์ บัวหลวง  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
 6. นางสาวมนัสนันท์ อิ่มใจ  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 7. นายคุณวุฒิ จินดามงคล  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


4.  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรมงานนโยบายต่าง ๆ ของศาลฎีกา ประสานงานการประชาสัมพันธ์ภายใน  และกับสื่อมวลชนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของศาลฎีกาและดำเนินงานด้านโสตทัศนูปกรณ์
       
บุคลากรในกลุ่มงาน ได้แก่
 1. นายสกนธ์ เรืองนุ่ม  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 2. นางสาวชวัลปวีร์ ศรีสว่าง  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
 3. นายฉัตรชัย ผลผ่องใส  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
 4. นายไกรฤทธิ์ ชื่นทองคำ  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน