ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ข่าวคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
การเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ขั้นตอนการดำเนินการของศาล (ตัวอย่างการส่งความเห็น การเสนอเรื่อง การรับเรื่องและการพิจารณา)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเผยแพร่
แบบคำขอคัดสำเนาคำวินิจฉัย
ติดต่อหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล แยกตามรายปี

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลแยกตามรายปี

          คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2559  จำนวน 4 เรื่อง

                                            (แจ้งการอ่านแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559) 

             คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2558  จำนวน 99 เรื่อง

                                            (แจ้งการอ่านแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559)

             คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2557  จำนวน  140  เรื่อง

                                            (ไม่เผยแพร่จำนวน 1 เรื่อง)

 คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2556  จำนวน  157  เรื่อง

                                   (ไม่เผยแพร่ จำนวน 2 เรื่อง)

 คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2555  จำนวน  110  เรื่อง

 คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2554  จำนวน  54  เรื่อง

 คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2553  จำนวน  63  เรื่อง

 คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2552  จำนวน  27  เรื่อง

 คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2551  จำนวน  33  เรื่อง

 คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2550  จำนวน  37  เรื่อง

 คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2549  จำนวน  31  เรื่อง

 คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2548  จำนวน  49  เรื่อง

 คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2547  จำนวน  63  เรื่อง

  คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2546  จำนวน  35  เรื่อง

 คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2545  จำนวน  34  เรื่อง

 คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544  จำนวน   7  เรื่อง