ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
ประวัติแผนก
อำนาจหน้าที่
สถิติแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
บทความที่น่าสนใจ
English Version

lineลิงค์น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

อำนาจหน้าที่

แผนกคดีสิ่งแวดล้อมมีอำนาจหน้าที่พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม คดีสิ่งแวดล้อม หมายถึง คดีอาญาและคดีแพ่งที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกลุ่มกฎหมาย สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ รวมทั้งคดีที่ประธานศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดให้เป็นคดีสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งศาลฎีกาที่ ๓๐/๒๕๔๗

กลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านมลพิษนั้นมีทั้งหมด ๒๔ ฉบับ ดังต่อไปนี้

๑.กลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ

(๑.๑) พระราชบัญญัติรักษาคลองรัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕)

(๑.๒) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔

(๑.๓) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔

(๑.๔) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

(๑.๕) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕

(๑.๖) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐

(๑.๗) พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔

(๑.๘) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖

(๑.๙) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.๒๔๘๕

(๑.๑๐) พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐

(๑.๑๑) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐

(๑.๑๒) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

(๑.๑๓) พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕

๒.กลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ

(๒.๑) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๔)

(๒.๒) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒

(๒.๓) พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๐๔

(๒.๔) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐

(๒.๕) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕

(๒.๖) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕

(๒.๗) พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒

(๒.๘) พระราชบัญญัติควบคุมการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓

(๒.๙) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

(๒.๑๐) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

(๒.๑๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

คดีสิ่งแวดล้อม (ในส่วนคดีแพ่ง)

๑.คดีแพ่งที่มีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๑.๑ กฎหมายว่าด้วยละเมิด

๑) ความรับผิดฐานละเมิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา ๔๒๐ (ยกเว้น คดีอุบัติเหตุ สิ่งปลูกสร้างและละเมิดทั่วไป)

๒) การใช้สิทธิเกินส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา ๔๒๑

๓) ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันตราย มาตรา ๔๓๗

๑.๒ กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

๑) การก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ มาตรา ๑๓๓๗

๒) การเก็บกักและระบายน้ำระหว่างที่ดินข้างเคียง มาตรา ๑๓๓๙,๑๓๔๐

๓) การป้องกันการรั่วซึมของน้ำและสิ่งโสโครก มาตรา ๑๓๔๒

๔) การใช้น้ำเพื่อประโยชน์ที่ดินติดทางน้ำ มาตรา ๑๓๕๕

๒. คดีแพ่งที่มีข้อพิพาทตามกลุ่มกฎหมายสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านมลพิษตามพระราชบัญญัติรวม ๒๔ ฉบับ เช่น

๒.๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕

๑) ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากมลพิษ มาตรา ๙๖

๒) ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ มาตรา ๙๗

๒.๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕

๑) ข้อระวังของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ขนส่งและมีไว้ในครอบครอง มาตรา ๕๙ - ๖๒

๒) ความเสียหายจากวัตถุอันตรายซึ่งอยู่ในความครอบครอง มาตรา ๖๓

๓) ความรับผิดต่อผู้รับมอบวัตถุอันตราย มาตรา ๖๔

๔) ความรับผิดต่อความเสียหายจากการทำละเมิดของผู้อื่น มาตรา ๖๔

๕) การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนโดยรัฐ มาตรา ๖๙

๒.๓ พระราชบัญญัติ อื่นๆ (ในจำนวน พระราชบัญญัติ ๒๔ ฉบับ)