ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ข่าวคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
การเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ขั้นตอนการดำเนินการของศาล (ตัวอย่างการส่งความเห็น การเสนอเรื่อง การรับเรื่องและการพิจารณา)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเผยแพร่
แบบคำขอคัดสำเนาคำวินิจฉัย
ติดต่อหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

การเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ

การเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ

ผู้มีสิทธิส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

 • ศาล (ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลอื่น ๆ) ในกรณีที่ศาลมีความเห็นแตกต่างกันเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีที่รับฟ้องหรือไม่รับฟ้องให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ โดยผ่านหน่วยงานธุรการกลางของศาลนั้น
 • คู่ความหรือคู่กรณี ในกรณีที่คู่ความหรือคู่กรณีโต้แย้งเขตอำนาจศาล ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่รับฟ้องก่อนวันสืบพยานสำหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหารหรือก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกสำหรับศาลปกครองหรือศาลอื่น
 • บุคคลซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุดของศาลขัดแย้งกัน ให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการฯ โดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการ

เอกสารที่ต้องยื่น

 • คำร้อง ทั้งกรณีที่ยื่นต่อศาลและกรณีที่ยื่นต่อคณะกรรมการต้องทำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคำสุภาพ และอย่างน้อยต้องมี
  • ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง
  • ชื่อและที่อยู่ของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
  • เหตุแห่งการยื่นคำร้อง โดยระบุถึงศาลที่รับฟ้อง ศาลที่อ้างว่ามีเขตอำนาจ คำพิพากษาหรือคำสั่งหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ของศาลที่เป็นเหตุให้ต้องยื่นคำร้อง
  • คำขอให้ศาลหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี มีคำวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใด พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน
  • ลายมือชื่อผู้ร้อง
 • ความเห็นของศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็น ทั้งกรณีที่คู่ความเป็นผู้เสนอเรื่องและกรณีที่ศาลเห็นเอง
 • คำชี้แจงของคู่ความฝ่ายที่ไม่ได้โต้แย้งเขตอำนาจศาล
 • สำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุดของศาลและสำเนาเอกสารในสำนวนความที่จำเป็น กรณีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลขัดแย้งกัน

การถอนคำร้อง

ผู้ร้องอาจขอถอนคำร้องได้ แต่ต้องกระทำก่อนมีการอ่านคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของคณะกรรมการ โดยยื่นต่อศาลหรือต่อเลขานุการคณะกรรมการก็ได้